Wydział Edukacji Muzycznej

Koła naukowe i organizacje studenckie

Koło Naukowe Miłośników Sztuki

KNMS działa przy Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który jest jednocześnie jego siedzibą (Budynek Główny UKW, ul Chodkiewicza 30). Koło jest zrzeszeniem studentów i doktorantów UKW w Bydgoszczy a przynależność do KNMS jest dobrowolna. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i jest otwarte na wszelkie artystyczne przejawy działalności studenckiej. Koło może również współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, o zbliżonych celach działania.
Formy działalności Koła:

1. badania naukowe:

  • dotyczące problematyki wybranych aspektów wykonawstwa i interpretacji muzyki, tańca oraz teatru

2. szkolenia i warsztaty:

  • organizowanie pokazów i audycji w ramach wolontariatu
  • organizowanie warsztatów z zakresu muzykowania zespołowego, gry na instrumentach, warsztatów teatralnych i tanecznych w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki działalność informacyjno – dyskusyjna:
  • organizowanie wykładów i koncertów dla członków Koła oraz zaproszonych gości – ekspertów – praktyków (również pracowników naukowo – dydaktycznych Uczelni)
  • współpraca międzyuczelniana – nawiązywanie kontaktu z naukowymi kołami studenckimi o podobnym profilu z innych uczelni celem wymiany poglądów, porównania wyników prowadzonych badań i projektów badawczych
  • wzajemne informowanie się członków Koła na temat wartościowych publikacji, wydarzeń artystycznych itp.

3. inne formy działalności:

  • przygotowanie materiałów o charakterze popularyzatorskim
  • podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego o charakterze charytatywnym
  • propagowanie własnych inicjatyw na terenie Instytutu, Uczelni i w regionie