Wydział Edukacji Muzycznej

Publikacje pracowników Wydziału Edukacji Muzycznej od 2009 roku

 • Elżbieta Szubertowska – Muzyka popularna a edukacja muzyczna – stanowiska, kontrowersje, dylematy [w:] Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, ISBN 978-83-7525-305-4, (ss.165-174).
 • Elżbieta Szubertowska – Twórcza aktywność muzyczna jako cel edukacji i środek terapeutyczny [w:] Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna, Wydawnictwo Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Poznań-Kalisz 2009, ISBN 978-83-62135-33-2, (ss.16-22)
 • Beata Kamińska - Muzyczne zajęcia pozalekcyjne w szkolnictwie polskim – ich funkcja i znaczenie w edukacji muzycznej młodego pokolenia [w:] Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, ISBN 978-83-7525-305-4, (ss. 251-262)
 • Beata Kamińska – Nauczyciel muzyki we współczesnej szkole polskiej [w:] Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna, Wydawnictwo Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Poznań-Kalisz 2009, ISBN 978-83-62135-33-2, (ss.63-7)
 • Benedykt Odya, Piotr Sutt - Rzeczywisty i wirtualny świat instrumentów muzycznych – współgranie dźwięku i obrazu [w:] Kultura – Umenie – Vzdelavanie, Wydawnictwo – Pedagogicks fakulta Uniwerzity Mateja Bela v Banskiej Bystrici 2009, ISBN 978-80-8083-755-6
 • Benedykt Odya - Technologia informacyjna i digital audio w artystycznej i dydaktycznej działalności nauczycieli – dyrygentów [w:] Kultura – Umenie – Vzdelavanie, Wydawnictwo – Pedagogicks fakulta Uniwerzity Mateja Bela v Banskiej Bystrici 2009, ISBN 978-80-8083-755-
 • Andrzej Michalski - Wyższe szkolnictwo muzyczne w Polsce w latach 1945-1964. Założenia organizacyjno-programowe i wybrane elementy rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, ss.477. ISBN 978-83-7096-692-8, (praca habilitacyjna)
 • Anna Janosz – Kalendarz Grudziądzki 2010, Wydawnictwo Grudziądzkie Towarzystwo Kultury Grudziądz 2009, ISSN 1427-700X
 • Andrzej Michalski - Początki działalności wyższego szkolnictwa muzycznego we wczesnych latach PRL, [w:] Przegląd Historyczno-Oświatowy, red. M. Walczak, Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania, Warszawa 2010, Rok LIII 3-4 (2009-2010), ss. 199-213, PL ISSN 0033-2178
 • Bogusław Stankowiak - Edmund Maćkowiak Siewca Kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, ISBN 978-83-7096-717-8
  Andrzej Michalski - Szkolnictwo muzyczne w II Rzeczpospolitej i w okresie Polski Ludowej – ciągłość i zmiana, [w:] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009). Seria: Szkoła – Państwo – Społeczeństwo, III, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, red. E. Gorloff, R.
 • Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, ss. 363-374. ISBN 978-83-7587-503-4, ISBN 978-83-7587-506-5
 • Andrzej Michalski - Źródła celów wychowania w polskim szkolnictwie muzycznym w XX wieku [w:] Konteksty kształcenia muzycznego - tom I, Wydawnictwo PIKTOR Łódź, 2011, ss. 30-37, ISBN 978-83-60929-15-5
 • Andrzej Michalski - Etapy rozwoju wyższych uczelni muzycznych w Polsce w latach 1945-1964. Kształtowanie się ustroju wyższego szkolnictwa muzycznego (1945-1950) cz. III,[w:] Studia nad muzyką i poezją, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Bydgoszcz, 2011 ss. 5-7, ISSN 0067-947X
 • Andrzej Michalski - Osiągnięcia naukowe i artystyczne kadry wyższego szkolnictwa muzycznego w PRL (1945-1964) cz. IV [w:] Studia nad muzyką i poezją, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Bydgoszcz, 2011 ss. 7-13, ISSN 0067-947X
  Grzegorz Rubin - Muzyka w dziennikach Eugene’a Delacroix [w:] Muzyka Historia Teoria Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2011, ss.29-50, ISMN 979-0-9013378-1-7
 • Arkadiusz Kaczyński - Requiem Johna Ruttera – znany gatunek, wyjątkowa treść [w:] Muzyka Historia Teoria Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2011, ss.51-70, ISMN 979-0-9013378-1-7
 • Marlena Winnicka - Muzyka Chopina inspiracją dla polskich muzyków jazzowych [w:] Studia nad muzyką i poezją, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Bydgoszcz, 2011 ss. 13-27, ISSN 0067-947X
 • Marlena Winnicka - Wkład Konrada Pałubickiego w dorobek Pomorza [w:] Muzyka Historia Teoria Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2011, ss. 71-82, ISMN 979-0-9013378-1-7
 • Piotr Komorowski - Etiudy fortepianowe z Pierwszej Księgi Gyorgy Ligetiego – inspiracje i konteksty [w:] Muzyka Historia Teoria Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2011, ss. 83-128, ISMN 979-0-9013378-1-7
 • Lidia Stróżecka - Funkcje i cele muzykoterapii w autyzmie wczesnodziecięcym [w:] Studia nad muzyką i poezją, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Bydgoszcz, 2011 ss. 35-43, ISSN 0067-947X
 • Beata Kamińska - Sylwetka współczesnego nauczyciela muzyki jako człowieka kreatywnego i nowatora [w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2011, ss. 139-149, ISBN 978-8362196-15-9
 • Beata Kamińska - Problemy związane z przygotowaniem nauczycieli przedmiotów artystycznych do realizacji procesów edukacji muzycznej dzieci i młodzieży [w:] Szkoła XXI wieku – szkołą edukacji estetycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, ss. 97-112, ISBN 978-837525-554-6
 • Grzegorz Rubin - Twórczość chóralna Kazimierza Serockiego [w:] Muzyka Historia Teoria Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012, ss. 46-56, ISSN 2084-5081
 • Marlena Winnicka - Technika koncertująca w sonorystycznych utworach Kazimierza Serockiego [w:] Muzyka Historia Teoria Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012, ss. 27-46, ISSN 2084-5081
 • Elżbieta Szubertowska - Wczoraj i dziś edukacji muzycznej w kontekście jej funkcji wychowawczych [w:] Muzyka Historia Teoria Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012, ss. 114-133, ISSN 2084-5081
 • Beata Kamińska - Rola kościołów i świetlic przykościelnych w organizowaniu imprez kulturalnych i pracy z dziećmi i młodzieżą [w:] Muzyka Historia Teoria Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012, ss. 151-165, ISSN 2084-5081
 • Anna Janosz - Motywy i potrzeba godności własnej u pracowników instytucji kultury na przykładzie Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu [w:] Muzyka Historia Teoria Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012, ss. 165-185, ISSN 2084-5081